PočetnaOdboriTematska područjaProgramVažni datumiUpute za prijavu radovaKotizacijaSmještajUpute autorimaKontaktiPrijavni obrazac / Application formEnglishGuidelines for writingPrijašnje konferencije

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

 

 • doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru – predsjednik Organizacijskog odbora
 • dr. sc. Ivan Malenica, v. pred.; ministar; Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
 • izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu
 • prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Božidar Horvat, mag. iur., v. pred., sudac Županijskog suda u Osijeku privremeno raspoređen na rad u Ministarstvo pravosuđa i uprave radi obavljanja poslova savjetnika ministra za područje organizacije pravosuđa
 • doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • doc. dr. sc. Jelena Dujmović Bocka, Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
 • dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š., Veleučilište u Šibeniku
 • Aleksandra Prgomet Bosanac, Državna škola za javnu upravu
 • Sanja Kovačić Bertić, Državna škola za javnu upravu
 • mr. sc. Darija Ivanković, v. pred., prodekanica za nastavu i studente Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • Ivan Belaj, mag. iur., v. pred., pročelnik Upravnog odjela Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Tajnik Konferencije
 • dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š., prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • Danijela Romić, univ. spec. admin. publ., v. pred.
 • Željka Vajda Halak, mag. iur., v. pred.
 • dr. sc. Daša Panjaković Senjić, pred.
 • Tatjana Ivić Lovrinović, mag. educ. philo. croat.
 • Vedrana Popović

 

 

PROGRAMSKI ODBOR (abecednim redom prezimena):

 

 • prof. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • doc. dr. sc. Mario Banožić, ministar obrane u Vladi Republike Hrvatske
 • prof. dr. sc. Gregory Borsch, National Academy of Public Administration, Ukrajina
 • izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu
 • prof. dr. sc. Boris Crnković, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Paolo Crugnola, Ph.D., European Network Training Organisation for Local and Regional Authorities, Švicarska
 • prof. dr Vuk Cucić, Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija
 • doc. dr. sc. Jelena Dujmović Bocka, Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Pravni fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • dr. habil. Adrian Fabian, izv. prof., Pravni fakultet, Sveučilište u Pečuhu, Mađarska
 • izv. prof. dr. sc. Darko Golić, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija
 • dr. sc. Sanja Gongeta, prof. v. š., prodekanica za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. Izudin Hasanović, Pravni fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Božidar Horvat, mag. iur., v. pred., sudac Županijskog suda u Osijeku privremeno raspoređen na rad u Ministarstvo pravosuđa i uprave radi obavljanja poslova savjetnika ministra za područje organizacije pravosuđa
 • izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • dr. sc. Polonca Kovač, redovna profesorica, Fakulteta za upravo, Slovenija
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • dr.sc. Ivan Malenica, v. pred.; ministar; Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
 • dr. sc. Antun Marinac, v. pred., Veleučilište u Požegi
 • prof. dr. sc. Stanislav Nakić, Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, Bosna i Hercegovina
 • izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • prof. dr. sc. Željko Požega, Ekonomski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • Izv. prof. dr. sc. Angel Ristov, Sv. Ćiril i Metod Sveučilište u Skopju, Sjeverna Makedonija
 • dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v. š.; Veleučilište u Šibeniku
 • dr. sc. Catalin-Silviu Sararu, izvanredni profesor, Bucharest University of Economic Studies, Rumunjska
 • doc. dr. sc. Tina Sever, Fakulteta za upravo, Slovenija
 • dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru
 • doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, dekan
 • prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. Dejan Vučetić, izvanredni profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu, Srbija
 • Agnieszka Żur,  PhD,   Cracow University of Economics, Kraków, Poland